Generalforsamling 2004

Generalforsamling afholdet onsdag 21. april 2004 kl. 18:00 i SSB's cafeteria.

Der blev i forbindelse med generalforsamlingen afholdt vinsmagning.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (Anita og Per på valg)
 7. Valg af revisor og revisorsuppleanter
 8. Eventuelt

Referat v/Anita Christiansen

Ad. 1:
Torben Christiansen blev valgt til dirigent.

Ad. 2:
Formanden aflagde sin beretning for 2003.

I forsommeren 2003 planlagde bestyrelsen en kombineret arbejdsdag og gadefest, men måtte desværre aflyse pga. for få (2!) tilmeldinger.

Traditionen tro har der været kontakt til kommunen - denne gang vedr.:

 1. Huller i vejen: der er efterfølgende sket udbedringer på Charlottevej.
 2. Nummerskilte ved hakkene: kommunen mener det er for dyrt.
 3. Fællesareal (skoven): vi mangler stadig at få nogle retningslinier, om hvad vi må og skal gøre deroppe.
 4. Fartdæmpning på vejene: max 40km/t gælder også Ceciliavej og Charlottevej, men der vil ikke blive skiltet yderligere.

Der er tegnet ansvarsforsikring i "Tryg" for fællesarealerne. Primært med henblik på at sikre foreningen hvis nogen skulle falde på en sneglat sti. Steen Jørgensen stiller forslag om at alle i grundejerforeningen får forsikringspolicerne at se. Detter er ikke praktisk, men alle er velkomne til at henvende sig til formanden.

Vi betaler ikke længere til Solbakken's legeplads (tidligere DKK1500 årligt) da legepladsen er dårlig forfatning. Vi har tidligere tilbudt DKK4500 til legeredskaber men der var ingen interesse.

Der blev spurgt om hvem der har ansvaret for legepladsen, det er den anden grundejerforening der har ansvaret, for den er deres.

Knud-Erik, Ceciliavej stiller forslag om at få vores cykelsti gjort kommunal, da den er privatejet det vil være en god idè i forhold til en kommunesammenlægning.

Bestyrelsen har erhvervet Internet domænet "www.rh2.dk" og vil benytte dette til at informere om dens aktiviteter.

Der har efterhånden været en del indbrud i grundejerforeningen. Falck/Securitas har været kontaktet men der er ikke nogen nævneværdig besparelse ved at gå sammen om alarm indkøb. Der opfordres generelt til nabohjælp i stedet.

Inden påske var Per og Flemming i "skoven" for at rydde op. Der lå en hel del byggeaffald - tak for det gode initiativ!

Siden sidste generalforsamling er der kommet nye beboere i Charlottevej 2, 14 og 38 og i Ceciliavej 2 og 4.

Ad. 3:
Bente har haft en del bøvl med at indkræve kontingent. Der var blevet undersøgt hvad det koster for at få det kørt over PBS men det var alt for dyrt. Vi er dog nu blevet mere strikse vedr. dem der ikke betaler rettidigt, og fremover bliver der handlet efter vedtægterne.

Ad. 4:
Der er ikke indkommet nogle forslag til bestyrelsen.

Ad. 5:
Bestyrelsen forslår at kontingentet bliver sat ned til kr. 200,00. Dette blev vedtaget.

Ad. 6:
Lars fra Ceciliavej 2 er nyt medlem i bestyrelsen, i stedet for Per Lydholm. Søren fra Charlottevej 5 er blevet valgt til suppleant.

Ad. 7:
Erik Als er blevet genvalgt som revisor og Per Lydholm som revisorsuppleant.

Ad. 8:
Steen foreslår at vi sætter 40- zoneskilte op, da der er en del bekymringer omkring farten på Charlottevej. Dog handler det nok mest om, at alle ser på sig SELV, og hvor hurtigt vi egentligt kører.

Vinsmagning
Som afslutning på en behagelig generalforsamling sluttede vi med vinsmagning ved
Henning Højgaard

Generelt var det en rigtig god aften, hvor vi blev rigtig godt opstemte af vores vinsmagningsarrangement. Derfor må næste generalforsamling gerne være en fredag