Generalforsamling 2005

Generalforsamling afholdt fredag 15. april 2005 kl. 18:00 i kommunekontorets kantine.

Der blev i forbindelse med generalforsamlingen afholdt ølsmagning.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
 6. Valg af formand
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af kasserer
 9. Valg af revisorer
 10. Eventuelt
 11. Spisning
 12. Ølsmagning

Referat v/Anita Christiansen

Ad. 1:
-

Ad. 2:
Formanden bød velkommen til en generalforsamling der igen i år indbefattede spisning og ydermere ølsmagning ved Henning Højgaard.

Sommerfest: Igen i år måtte den planlagte sommerfest aflyses på grund af for få tilmeldinger. Telt og fadølsanlæg var bestilt, men ved tilmeldingsfristens udløb var der kun tilmeldt 2 husstande foruden bestyrelsen.

Mælkebøtter: I sommers var der igen udsigt til en invasion af mælkebøttefrø fra de nye udstykninger. Formanden henvendte sig til kommunen, og de klippede arealerne straks efter henvendelsen.

Niveauudligning: En beboer har beklaget sig over niveauudligningen på Ceciliavej 2. Foreningens ordensregler beskriver ikke hvorledes niveauudligning bør foretages, og desuden har teknisk forvaltning besigtiget og godkendt udligningen. Bestyrelsen har derfor ikke foretaget sig yderligere, men glæder sig over ejerens intention om at beklæde muren med træ.

Legeplads: Bestyrelsen har ikke ønsket at støtte legepladsen i den nuværende forfatning da vi ikke anser den for en reel legeplads. Vi er dog stadig meget interesseret it at støtte nyindkøb til legepladsen.

Skoven: Vi har haft kontakt til kommunen for at forhøre os om grundejerforeningens pligter i forhold til fællesarealet ovenfor Ceciliavej. Der er ingen åbenlyser forpligtigelser, men vi skal sikre at det forbliver et "naturområde med offentlig adgang".

Stakit: Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på at endnu en parcel på Ceciliavej har opsat stakit. Der er rettet skriftlig henvendelse i januar til ejeren med opfordring til at bringe forholdet i orden i henhold til ordensreglerne.

Byggeaffald: Der er i efterårets og vinterens løb blæst en del affald ind fra nybygningerne på Bolettevej og Beritvej. Formanden har klaget over dette til kommunen, og de vil sende "det grønne hold" ud og rydde op efter 1. april.

Gangsti: Vi har forhørt om det er muligt at tilskøde vores cykel/gangstier til kommunen. De er villige til at overtage hvis vi bekoster et nyt slidlag. En udgift som kommunen skønner til ca. DKK50.000. Bestyrelsen har derfor ikke ønsket at gå videre med denne sag. Pt. er eneste udgift den årlige forsikring på ca. DKK600.

Buskørsel på Rødhøjvej: Bestyrelsen har udtrykt bekymring for at kommunen skulle omlægge busruterne til at køre en længere strækning på Rødhøjvej. Vores væsentligste ønske er at de trafikdæmpende foranstaltninger (indsnævringer, bumps, rundkørsel) ikke må forringes. Allerede nu er trafikbelastningen og især hastigheden på Rødhøjvej i overkanten.

Ad. 3:
-

Ad. 4:
-

Ad. 5:
-

Ad. 6:
-

Ad. 7:
-

Ad. 8:
-

Ad. 9:
-

Ad. 10:
-

Ølsmagning
Som afslutning på en behagelig generalforsamling sluttede vi med ølsmagning ved
Henning Højgaard

Endnu en behagelig og festlig generalforsamling. Belært af erfaringerne fra sidste års (ligeledes festlige) generalforsamling var der denne gang valgt en fredag, og det lagde hverken dæmper på fremmøde eller den gode stemning.