Generalforsamling 2009

Generalforsamling afholdt tirsdag 19. maj 2009 i klub lokalet SSB

Referat fra Rødhøj II's generalforsamling

1. Valg af dirigent:

Torben Christiansen, Charlottevej 30, blev som dirigent og erklærede generalforsamlingen for rettidigt indkaldt.

2. Formandensberetning:

a) Kommunen er kontaktet mhp. at asfalten på stierne endnu ikke er blevet lavet. Der kommer en ud og kigger på skaderne.

b) Der er på foreningens vegne lavet en skrivelse til kommunen, hvori utilfredsheden med de høje byggerier på Bettyvej er beskrevet. Foreningen henstiller til, at der ikke må gives dispensation til sådanne byggerier i fremtiden.

c) Skovens dag er d. 6 juni i år. For fremtiden er dagen de to lørdage, hvor vi stiller uret.

d) Der blev udtrykt ønske om en gadefest i år

3. Regnskabet: Foreningen har en god kassebeholdning. Der er overskud i kassen, og der har ikke været nogle uforudsete udgifter. Regnskabet blev godkendt.

4. Budgettet: Budgettet blev godkendt, og kontigenten forbliver kr. 200

5. Valg til bestyrelsen: Henning Larsen, Ceciliavej 15, valgt som menig bestyrelsesmedlem. Mona Calstrup, Ceciliavej 28, valgt som 1 suppleant. Daniel Gram Jellesen, Charlottevej 11, genvalgt som næstformand.

6. Valg af formand: Bente Kjeldal, Charlottevej 9, genvalgt til formand.

7. Valg af revisor: Erik Als, Cecilavej 12, genvalgt til revisor. Thomas Monrad Larsen, Charlottevej 26, valgt som revisorsuppleant

8. a) Bestyrelsen blev gjort opmærksom på, at det hurtigt kan blive dyrt, at få et privat firma til at rydde sne. Sidste år blev det vedtaget, at bestyrelsen afgør, om der skal hyres nogen til at rydde sne i ekstreme tilfælde.

b) Der køres for stærkt på Charlottevej ! Der henstilles til, at børn ser sig for, når der køres på cykel og scootere på vejen.

c) Thomas Monrad Larsen, Charlottevej 26, kom med i festudvalget. Daniel Gram Jellesen, Charlottevej 11, indkalder til møde, så der kan arrangeres fest i år.

d) Legepladsen ml. Charlottevej og Doravej er helt nedlagt nu. Betalingerne dertil stoppede i 2004.