Generalforsamling 2013

Generalforsamling afholdt onsdag 10. april 2012 på Sejlflod hotel

Referat fra Rødhøj II's generalforsamling
 

 1. Valg af dirigent:
  Torben Kristiansen blev valgt til dirigent
   
 2. Bestyrelsens beretning:
  Susanne Simonsen kunne fortælle, at der ikke var noget at berette. Der sker ikke så meget i ejerforeningen. Bestyrelsen har forsøgt at holde gadefest, men der var ingen opbakning.
   
 1. Aflæggelse af regnskab 2012:
  Regnskab blev udleveret.Indestående på foreningens konto kr. 51.000.Regnskab for 2012 blev godkendt.
   
 2. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent:
  Budget blev udleveret.Kontingent fortsætter uændret i 2013.Budget for 2013 blev godkendt.
   
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant:
  René Yderstræde, Ceciliavej 6 blev valgt ind i bestyrelsen.
  Bente Kjeldal, Charlottevej 9, modtog genvalg til bestyrelsen.
  Anne Sørensen, Charlottevej 3, modtog genvalg som suppleant til bestyrelsen.
   
 1. Valg af formand:
  Susanne Simonsen, Charlottevej 19, modtog genvalg som formand
   
 2. Valg af revisor og revisorsupplant:
  Erik Als, Ceciliavej 12, modtog genvalg som revisor.
  Thomas M. Larsen, Charlottevej 26, modtog genvalg som revisorsuppleant.
   
 3. Skovudvalget:
  John Kjeldal og Søren Larsen udgør skovudvalget.
   
 4. Eventuelt:
  Der var forslag om nedlæggelse af hjemmesiden www.rh2.dk. Dette var der ikke flertal for og der var stemning for, at den fortsætter, dog med enkelte ændringer. Susanne drøfter dette med webmaster.

  Der er gener fra rågerne fra skoven. De husstande der føler sig generet må rette henvendelse direkte til bestyrelsen eller selv undersøge ved Aalborg Kommune hvilke muligheder der er for bekæmpelse af rågerne.