Generalforsamling 2014

Generalforsamling afholdt onsdag 30. april 2012 på Sejlflod hotel

Referat fra Rødhøj II's generalforsamling
 

 1. Valg af dirigent:
  Torben Kristiansen blev valgt til dirigent
   
 2. Bestyrelsens beretning:
  Der er blevet ryddet sne en enkelt gang. Der henstilles venligst til at hække bliver klippet ind, så de ikke går for lang ud over stierne.
   
 1. Aflæggelse af regnskab 2012:
  Resultat for 2013 er overskud på kr. 6 042,38. Egenkapital er kr. 57 189,51.
   
 2. Fastlæggelse af kontingent:
  Kontingent fastsættes til kr. 200
   
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant:
  Lars Milo, Charlottevej 3 modtog genvalg til bestyrelsen.
  Daniel Gram Jellesen, Charlottevej 11, modtog genvalg til bestyrelsen.
  Anne Sørensen, Charlottevej 3, modtog genvalg som suppleant til bestyrelsen.
   
 1. Valg af revisor og revisorsupplant:
  Erik Als, Ceciliavej 12, modtog genvalg som revisor.
  Thomas M. Larsen, Charlottevej 26, modtog genvalg som revisorsuppleant.
   
 2. Eventuelt:
  Vedrørende kontingent betaling, aftalt at der forsøges med en fast overførsel fra i år.

  Der er blevet rettet henvendelse vedrørende Rågerne fra Bolettevej, aftalt at der nedsættes et udvalg bestående af Lars Milo, Erik Als og Peter (Cecilievej), der ser på problemet og hvis muligt får det løst. Der må max. bruges kr. 5000.

  Træerne på vejene og langs stierne forslås fjernet. Aftalt at det er et pkt. til næste år.

  Aftalt at der ikke nedsættes noget nyt festudvalg.