Generalforsamling 2017

Generalforsamling afholdt tirsdag 18. april 2017 på Sejlflod hotel

Referat fra Rødhøj II's generalforsamling
 

 1. Valg af dirigent:
  Torben Kristiansen blev valgt til dirigent
   
 2. Bestyrelsens beretning:
  Bredbånd Nord:
  - I 2016 havde vi besøg af Bredbånd Nord og deres arbejde er nu afsluttet.
  Gadefest:
  - Det var også i 2016 vi igen afholdte gadefest, det var en fin fest. Man kunne godt have ønsket sig at der var felre der deltog. Tak til festudvalget.
  Vejtrær:
  - I 2016 fik vi også fjernet vejtræer, det er bestyrelsens opfattelse at det forløb fint og alle træer er fjernet.
  Hjertestarter:
  - Vi talte på sidste generalforsamling om evt. at anskaffe en hjertestarter. Vi har i bestyrelsen aftalt, vi sammen med grundejerforningen Doravej/Dagmarvej vil ansøge Trygfonden om hjertestarter.
  Råger:
  - Vi har igen skudt råger, ikke så mange som i 2015.
  - Ny www. for at trække jægere til for at skyde råger. Fra 15. maj: "Rågeregulering i Storvorde.
  MTB-klub:
  - Vi har i bestyrelsen givet tilsagn til at Cykelklubben kan bruge noget af vores fællesareal i skoven. Vi ville gerne have haft på taget op på generalforsamlingen, så I kunne have blevet hørt om det inden vi sagde ja. Men det var meget presset på tid da Cykelklubben havde fået 400.000,- af Aalborg kommune, der skulle bruges i 2016. Vi har I bestyrelsen holdt møde med Asbjørn Jensen, der fortalte om projektet. Der er planer om cykelruter, gå ruter, naturlegeplads, mv. Vi har fået på skrift at de selv står for alt oprydning og forsikringer mv. En enig bestyrelse mener at det er et godt projekt hvor skoven kan blive udnyttet meget mere end den gør i dag. Lars har hund, så han følger projektet tæt.
  - Prof. MTB-klub laver cykelruter i skoven - aftale kan opsiges med 3 mdrs. varsel.
  - Der påpeges at der kører mange knallerter i skoven.
  - Der påpeges at aftalen om MBT ruter mm. burde have været oppe på generalforsamningen. Vi kan stadig vedlægge veto om opbygning af spor.
  - Det bliver på vores premisser.
   
 1. Aflæggelse af regnskab 2017:
  Ingen kommentarer til regnskabet
   
 2. Aflæggelse af budget:
  Kontingent fastsættes til kr. 200
  Ingen indvendinger til budgettet
   
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant:
  Susanne er på valg (formand) - Ny formand: Kenneth Sarup, Charlottevej 32
  Bente er på valg (bestyrelses medlem) - Nyt medlem: Louise Jellesen, Charlottevej 11
  Lars Milo, Charlottevej 3 modtog genvalg til bestyrelsen
  1. Suppleant: Nadia Maria Velásquez, Charlottevej 2
  2. Suppleant: Benny Valentin Nielsen, Charlottevej 12
  Menig medlem - Carsten Bo Phil, Ceciliavej 1
   
 1. Valg af revisor og revisorsupplant:
  Erik Als, Ceciliavej 12, modtog genvalg som revisor
  Thomas M. Larsen, Charlottevej 26, modtog genvalg som revisorsuppleant
   
 2. Eventuelt:
  Vedtægter:
  - Der foreslås at man går de gamle vedtægter igennem for at se om de bør opdateres.

  Råger:
  - Torben på Bolettevej står for tilladelser til at skyde råger.

  Græsarealer :
  - Der foreslås at man bruger nogle af pengene i grundejerforeningen til at plane græsarealer på vejene.
  - Der indhentes tilbud af bestyrelsen. Det tages op på næste års dagsorden.
  - Rodfræsning for alle træerne koster 7.500kr.

  Gadefest:
  - Der foreslåes min. antal deltager + brugerbetaling .
  - Der foreslåes at grundejerforeningen betaler telt.
  - Der foreslåes at grundejerforeningen betaler 5000,- til gadefest.
  - Der vedtages at grundejerforeningen giver et beløg på 5000,- til en evt. gadefest.

  Festudvalg:
  - Lars Milo Sørensen
  - Benny Valentin Nielsen
  - Christina Houkjær Yderstræde
  - Claus Syndergaard
  - Susanne Simonsen