Generalforsamling 2022

Generalforsamling afholdt torsdag 28. april 2022 på Sejlflod hotel

Referat fra Rødhøj II's generalforsamling
 

 1. Valg af dirigent:
  Brian, Charlottevej 22 vælges til dirigent og Louise, Charlottevej 11 som referent.
   
 2. Bestyrelsens beretning:
  Meget kort beretning fra Formanden, idet der ikke har været afholdt Generalforsamling siden 2019 grundet Corona. Der har derfor heller ikke været afholdt bestyrelsesmøder

  Ingen kommentarer til beretningen.
   
 1. Aflæggelse af regnskab 2022:
  Regnskab fremlægges og bliver godkendt.

   
 2. Budget fremlægges og kontingent fastsættes:
  Budgettet blev godkendt, og kontingent fastholdes på kr. 300 per år. 
   
 1. Indkomne forslag:
  Der er ingen indkomne forslag.
   
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  Formand: Carsten Pihl, Ceciliavej (Ikke på valg)
  Næstformand: Louise Jellesen, Charlottevej 11 (På valg)
  Kasserer: Lars Milo, Charlottevej 3 (På valg)
  1. Best.medlem: Benny Valentin Nielsen, Charlottevej 12 (Ikke på valg)
  2. Best.medlem: René Houkjær Yderstræde, Ceciliavej 6 (På valg)
  1. Suppleant: Bente Kjeldal Kristensen, Charlottevej 9 (Ikke på valg)
  2. Suppleant: Nadja Maria Velásquez, Charlottevej 2 (På valg)

  Alle på valg blev genvalgt.
 2. Eventuelt:
  -Der blev igen diskuteret mulighed for en hjertestarter, evt. finansieret ved indsamling. Ingen tovholder meldte sig til at undersøge dette nærmere.
  -Løse katte i haverne udgør en gene, og der blev diskuteret frem og tilbage, om der var muligheder for at løse det. Der var generel enighed om, at der ikke er noget at gøre som forening.
  -Ligeledes blev gøende hunde i haverne diskuteret. Der blev påpeget, at hunde ikke må virke generende for omkringboende.
  -Brian, Charlottevej 22, vil undersøge mulighed for opsætning af flere skraldespande på stierne.
  -Gadefest i august/september 2022 blev vendt, og Festudvalget vil undersøge mulighederne nærmere.