Generalforsamling 2023

Generalforsamling afholdt torsdag 27. april 2023 på Sejlflod hotel

Referat fra Rødhøj II's generalforsamling
 

 1. Valg af dirigent:
  Benny, Charlottevej 12 vælges til dirigent og Louise, Charlottevej 11 som referent.
   
 2. Bestyrelsens beretning:
  Formanden oplyser, der kun har været afholdt et enkelt bestyrelsesmøde, idet det igen har været et stille år. Dog har bestyrelsen løbende været i kontakt via bestyrelsens Messenger-tråd.

  Der har igen været afholdt skovens dag.

  Ingen kommentarer til beretningen.

  Rågeskydning er stadig pågående.

  Bestyrelsen har valgt at opsige vores økonomiske samarbejde med Spar Nord, idet det simpelthen er blevet for dyrt at have konto i Spar Nord som forening. Der er i stedet indgået et samarbejde med Danske Bank, hvor vi er blevet oprettet som forening med eget CVR-nummer. Således påhviler det ikke kassererens CPR-nr. at have en konto i banken. Det koster et opstartsgebyr på kr. 1.000,-, hvorefter der betales et årligt gebyr på kr. 300,-
   
 1. Aflæggelse af regnskab 2022:
  Der spørges ind til, at der er tilbageført 3 x kontingent fra foreningen. Dette er grundet automatiske kontooverførsler fra enkelte husstande, der ikke var blevet slettet i de år, hvor der ikke skulle betales kontingent.

  Regnskab blev godkendt.

   
 2. Budget fremlægges og kontingent fastsættes:
  Budgettet blev godkendt, og kontingent fastholdes på kr. 250 per år. 
   
 1. Indkomne forslag:
  Der er ingen indkomne forslag.
   
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  Formand: Carsten Pihl, Ceciliavej (På valg)
  Næstformand: Louise Jellesen, Charlottevej 11 (
  Ikke på valg)
  Kasserer: Lars Milo, Charlottevej 3 (
  Ikke på valg)
  1. Best.medlem: Benny Valentin Nielsen, Charlottevej 12 (
  På valg)
  2. Best.medlem: René Houkjær Yderstræde, Ceciliavej 6 (
  Ikke på valg)
  1. Suppleant: Bente Kjeldal Kristensen, Charlottevej 9 (
  På valg)
  2. Suppleant: Nadja Maria Velásquez, Charlottevej 2 (
  Ikke på valg)

  Revisorsuppl.: Thomas Monrad Larsen, Charlottevej 26 (På valg)

  Alle på valg blev genvalgt, med undtagelse af Bente. Susanne Simonsen, Charlottevej 19, er valgt som ny 1. Suppleant.


 2.  
 1. Festudvalg:
  Festudvalget består af Anne & Michael, Ceciliavej 2 / Anne & Lars, Charlottevej 3 / Carsten, Ceciliavej 1 / Bente, Charlottevej 9.

  Der er afsat penge i budgettet til gadefest i år.

  Festudvalget gør opmærksom på, at priserne på alt er steget, så kr. 5.000 rækker ikke langt, når der også planlægges hygge for børnene i løbet af dagen.

  Det skal være sjovt at være med i Festudvalget og ikke besværliggøres af, at pengene ikke rækker.

  Der diskuteres derfor, om egenbetalingen evt. skal hæves, eller om tilskuddet fra foreningen skal hæves.

  Festudvalget går i gang med planlægningen, og vil kontakte bestyrelsen, når der er skabt overblik over udgifterne. Der tages herefter stilling fra Bestyrelsens side til tilskuddets størrelse.

 2. Eventuelt:
  Der spørges ind til status på hjertestartere. Der oplyses om, at TrygFonden pt. er i gang med en landsdækkende undersøgelse, idet der skal sættes flere hjertestartere op rundt om i landet. Vi afventer derfor og ser, om der bliver sat flere op i vores område.

  Der ytres, at der er meget dårlige udsigtsforhold ved udkørsel fra stikvejene.

  Der foreslås derfor at undersøge muligheden for at sætte gadespejle op for enden af stikvejene. Der oplyses om, at dette har været undersøgt før, og dette er iflg. Politiet ikke tilladt.

  Der diskuteres ligeledes, om hækkene evt. står for tæt på kantstenene. Dette var der ikke umiddelbart nogen viden om.